วิธี แก้ net framework initialization error windows 7

Open c: / windows/ sysWowbit or systembit 2. How to Repair the Microsoft. NET Framework From time to time we have issues with Microsoft. NET Framework, in this video i will show you. แก้ ปั ญหา ติ ดตั ้ ง net framework ไม่ ได้ สำหรั บใครที ่ ลงโปรแกรม. net framework ไม่ ได้ ลองดู นะครั บ เพราะโปรแกรมนี ้ เป็ นโปรแกรมพื ้ นฐานที ่ สำคั ญ หากเพื ่ อนๆ. How To solve The Error Occuring when A some software Opening? SEE THIS VIDEO UPTO END 2. LIKE THIS VIDEO 3. Enjoy : ) Dowloads: howtogeek. com/ howto/ windows-. you how to fix the Net Framework v.

 • Error keys javascript
 • Error 3194 solution
 • Caused by java io eofexception response contained no data
 • Certutil win32 2 error file not found
 • Windows error reporting clean
 • Sql error 40 named pipes


 • Video:Initialization error framework

  Error windows initialization

  30319 Error some people are getting. วิ ธี แก้ ไขติ ดตั ้ ง Microsoft 4 ไม่ ได้ สามารถทำตามได้ ต่ อไปนี ้ 1. พิ มพ์ คำสั ่ ง net stop WuAuServ แล้ วกด Enter เพื ่ อปิ ดการทำงาน windows update 3. how to fix net framework v. 30319 error new method net framework 4. 0 v 30319 download windows 7, mscoree. ใครพอรู ้ วิ ธี แก้ บ้ าง ผมลองลงแบบ online และ stand แล้ ว แต่ ก็ ไม่ หาย run as. Final Result: Installation failed with error code: ( 0x, " Fatal. มั นไม่ รองรั บแล้ ว ลงไม่ ได้ และไม่ ต้ องลงด้ วย เพราะ windows 7 จะมี. 1 มาให้ อยู ่ แล้ ว. สวั สดี ครั บวั นนี ้ จะมาแก้ ไข net framework ลงไม่ ได้ ครั บ ผมลง net framework 4. 5 วั นที ่ ลง 23/ 01/ 2559 ได้ จริ ง ค้ นหาวิ ธี ได้ แล้ วลองลงดู และมั มได้ จริ งครั บ วิ ธี ลง. สำหรั บคนที ่ จะ ติ ดตั ้ ง Framework 4 ไม่ ได้ นะ คั บ วิ ธี แก้ ตาม วี ดี โอ framework 4, framework 4.

  0 windows 10, framework 4.